Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şb. Müd.

SIRA NOADI SOYADIÜNVANIDAHİLİ TEL
1Arif KAHYAŞube Müdürü1301
2Aysun AKYAZIMühendis1306
3Ebru BAYRAMMühendis1306
4Dilek TÜMER HAKYEMEZMühendis1312
5Emine ŞAHİNMühendis1305
6Murat BAHADIRMühendis1319
7Murat KOÇMühendis1316
8Şenol YILMAZMühendis1318
9Ömer ANNAKKAYAMühendis1314
10Ömer REİSMühendis1309
11Tuba GÜVEN AYDINMühendis1305
12Cengiz AYAZTekniker1311
13Halil AYGÜNTekniker1302
14Kazım CEBECİTekniker1314
15Yusuf GÜLEÇTekniker1312
16Halil İbrahim AVCIBilgisayar İşletmeni1308
17Metin AYDIN4/C1302

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ

a) İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,
b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,
c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,
ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi,
verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,
d) Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek,
e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,
f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve
tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek alternatif
tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,
g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet göstermek,
ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak,
h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlara göndermek,
ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
i) Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak,
j) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.
k) (Mülga: 22.1.2018 tarihli ve 176000 sayılı Olur)
l) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk
belgelerini düzenlemek,
n) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,
o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,
ö) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,
p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,
r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.
s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve
zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu işlerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,
ş) Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol
etmek, izlemek ve denetlemek,
t) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrol etmek,
u) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,
ü) Zirai ilaç satışı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.
v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları
hususlarda denetlemek.
y) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak,
tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,
z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak.
bb) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,


''