İdari ve Mali İşler Şb. Müd.


 
SIRA NO​ADI SOYADIUNVANIDAHİLİ TEL
1Yaşar BARUTÇUŞube Müdürü
​2Hüsamettin ADAK​Şef
3Hasan APAYDIN​
Şef
4​Ali ÖZAyniyat Saymanı
5
Mehmet GENÇ​​Tekniker
6
Ceyhun ÖZ​​Teknisyen
7
Barbaros TOZLU​​Bilgisayar İşletmeni
8
Numan SEVİNDİK​​Bilgisayar İşletmeni
9
Fatma ACAR ŞAHİNMemur
10
Halil İbrahim YILMAZ​​Memur
11
​Mahmut ÇALIŞ​Memur
12
Mustafa KIRDEMİR​​Memur
13
Güngör NACAKÇIBüro Görevlisi
​14
Sinan EKİZOĞLUBüro Görevlisi
15
Gülseren HATTATOĞLUSekreter
16
Rukiye DAMCIEvrak Kayıt
17
Ersoy KAÇMAZEvrak Kayıt
18
Şakire SOLAKOĞLUSantral Görevlisi
​19
Abdulkadir GÖREN​​İşçi
​20
Mehmet ŞEN​​İşçi
21
Şaban DEMİRTAŞ​​İşçi
22
Ramis ZEHİRŞöför
23
Mustafa ERİŞTİŞöför
24
​İlhami KAYAŞöför
25
Serdar TIĞLIKoruma Güvenlik Görevlisi
26
Yalçın ŞİRİNKoruma Güvenlik Görevlisi
27
Raşit YILMAZKoruma Güvenlik Görevlisi
28
Orhan ÇINARKoruma Güvenlik Görevlisi
29
Talip KARA​​Danışma Memuru​​

​​

İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ


a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,

b) İl Müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,

c) İl Müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak,

ç) İl Müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
d) İl Müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve İl Müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak
açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek,

e) İl Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili
tüm hizmetleri yürütmek,

f) İl Müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

g) İl Müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,

ğ) İl Müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak ve Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda bilişim varlıklarının çalışmasını temin etmek,

h) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

i) İl Müdürlüğü için elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan; her türlü yazılım ve hizmetin devamlılığını, güvenliğini ve kontrolünü sağlamak,

k) İl Müdürlüğünün internet siteleri ve intranet yapıları ile içerik yönetim sistemlerinin kullanımına yönelik çalışmalar yapmak,

n) İl Müdürlüğünün bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, onarımı, işletilmesi,ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, 

o) İlgili kanunların belirlediği log kayıtlarının öngörülen sürece kaydedilmesini sağlamak,

ö) İl Müdürlüğü bünyesinde işlenen ve saklanan verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,

ı) Diğer mevzuat ve İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.


''