Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şb. Müd.

Kırsal Kalkınma.jpg
 

SIRA NOADI SOYADIUNVANIDAHİLİ TEL
1Haydar ÜNLÜŞube Müdürü1601
2 Derviş KARAVeteriner Hekim1605
3Tolga İBASVeteriner Hekim 1605
4Malik Arsal KÖSEZiraat Mühendisi1609
5Ahmet AYDEMİRZiraat Mühendisi1609
5Soner ERDOĞANZiraat Mühendisi1603
7H. Bahtiyar YEŞİLTAŞZiraat Mühendisi1602
8Fatma Özgür ARSLANYILMAZZiraat Mühendisi1607
9Recep Yaşar ÖZGÜNTekniker1606
10Cafer GÜNEYTeknisyen1610
11Oral EROLGeçici Personel 
12GİRKAP çalışma bürosu 1235
    

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ


a) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygunolanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak, 

b) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek, 

c) Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği
teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek, 

ç) İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye işletmeler, vakıflar,
tarım ürünlerini işleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,

d) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek, Bakanlığın ilgili konularda hazırladığı plan ve programların uygulanmasını sağlamak,

e) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,

f) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça
belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,

g) Tarım ürünlerinin işlenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek,

ğ) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el
sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,

h) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak,
tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, 

ı) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

i) Diğer mevzuat ve İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.​


* DOKAP İLLERİNDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ

          * Mevzuat

                    * Tebliğ

                    * Proje Uygulama Rehberi

          * Ahır ve Ağıl Yapımına Başvuruda İstenen Belgeler

                    * Hibe Başvuru Formu (Ek-1)

                    * Ön Proje Fırmu (Ek-2)

                    * Yatırım Yeri Bilgiler Formu (Ek-3) (Sadece Kamu Arazisine Yapılacak Yatırımlar İçin)

                    * Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları (Ek-4)

                    * İşletme Kayıt Belgesi (İl/İlçe Müdürlüklerinden Temin Edilecektir)

                    * Hayvan Varlığı Listesi (İl/İlçe Müdürlüklerinden Temin Edilecektir)

                    * Tapu Fotokopisi

                    * Tapuda İpotek Olmadığına Daire Belge (Tapu Müdürlüğünden Alınacaktır)

                    * Nufüs Cüzdanı Süreti

                    * İmza Sirküsü ve Yetkilendirme Kararı (Tüzel Kişiler İçin)

                    * Ticari Sicil Gazetesi Tasdikli Örneği (Tüzel Kişiler İçin)

                    * Yönetim Kurulu Kararı (Tüzel Kişiler İçin)

          * Damızlık Erkek Hayvan Alımına Başvuruda İstenen Belgeler

                    * Hibe Başvuru Formu (Ek-1)

                    * Ön Proje Fırmu (Ek-2)

                    * Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları (Ek-4)

                    * İşletme Kayıt Belgesi (İl/İlçe Müdürlüklerinden Temin Edilecektir)

                    * Hayvan Varlığı Listesi (İl/İlçe Müdürlüklerinden Temin Edilecektir)

​                    * Nufüs Cüzdanı Süreti


          * Yatırıma Alınan Projelerde Dosyada Yer Alması Gereken Belgeler
​                    * 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı (Sadece Damızlık erkek materyal alımlarında istenmez)

 ​                    * Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge
​ ​                    * Tüzel kişiliklerde ortaklığı %25 den fazla olan ortaklar için 1. ve 2. Maddelerdeki belgeler
​​​ ​                   * Türkvet veya Koyun Keçi Kayıt Sisteminden hayvan varlığı ve kuruluş tarihini gösteren işletme tescil belgesi, hayvan varlığını gösterir tespit tutanağı

​ ​                    * Yeni inşaat ve tadilat inşaatı için Ek-5'te yer alan Taahhütname, yeni inşaat ve tadilat inşaatıyla birlikte, damızlık boğa/koç-teke almak isteyenler için ayrıca Ek-5'te yer alan Taahhütname ile birlikte Tebliğ ekindeki Ek-19​'da yer alan Taahhütname ile, sadece damızlık boğa/koç-teke almak isteyenler için ise Tebliğ ekindeki Ek-19'da yer alan Taahhütname

​ ​                    * Yatırımın yapılacağı araziye ait Ek-9 da yer alan aidiyet belgesi

​​​ ​                    * Kamudan kiralık işletmelerde en az 10(on) yıllık kira kontratı

​​​ ​                    * Yatırım konusuna uygun Taahhütname/Taahhütnameler (Ek​-5​)

​​​ ​                    * Nüfus cüzdanı onaylı sureti (gerçek kişiler için)​

​​​ ​                    * Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için)

​​​ ​                    * Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için)

​​​ ​                    * Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı

​​​ ​                    * Yatırım Teşvik belgesi varsa noter tasdikli bir nüshası

​​​ ​                    * İnşaat ruhsatı

​​​ ​                    * Projeler (Statik, Sıhhi tesisat, elektrik ve diğer) (1/50 veya 1/100 ölçekli, ayrıca CD ortamında verilecek)

​​​ ​                    * Termin Plan Tablosu (Ek-11​)

​​​ ​                    * Gübre sıyırıcısına ait proforma fatura

​​​ ​                    * Hak edişin yatırılacağı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. dan alınan İBAN numarası

''