Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şb. Müd.

SIRA NOADI SOYADIUNVANIDAHİLİ TEL
1Adnan ÇAKIRŞube Müdürü116
2 Canan EKİZOĞLUZiraat Mühendisi117
3Metin AYGÜNZiraat Mühendisi120
4Serdar SUCUZiraat Mühendisi
5 Gencehan KOÇZiraat Mühendisi117
6Seyla AKIN İPEKÇİZiraat Mühendis i120
7Şaduman KESER ÜÇÜNCÜZiraat Mühendis i117
8Mustafa GÜLTEKİNTekniker120
9Mustafa TOZLUTekniker117
10İsa DURDUTekniker118
11Bahtiyar CANTekniker122
12Gülsen KARABIÇAK Daimi İşçi


KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ


a)​ İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,

b) İl yayım programlarının görev alanları ile ilgili kısmını hazırlamak ve program
gerçekleşmelerini izlemekle görevli ildeki diğer şube müdürlükleri ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yaparak; ilin yayım programını ildeki tarımsal sorunların çözümüne ve belirlenen hedeflere ulaşacak şekilde hazırlamak, ilin yayım programının ve programlarla ilgili gerçekleşmelerin Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,

c) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve
merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak. 

ç) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak,
tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,

d) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin
dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime göndermek, 

e) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını
yürütmek ve koordine etmek,

f) İstatistik ve döküm çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

g) Ürünler, riskler bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin çalışmalar yapmak,

ğ) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki tarım
sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek ve tarım sigortası uygulamalarının
yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.

h) Afete uğrayan çiftçilerin hasar tespit çalışmalarını yapmak ve 2090 sayılı Tabii
Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ile ilgili çalışmaları yürütmek,

ı) 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde
Bakanlığımızla ile ilgili çalışmaları yürütmek.

i) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve
yaptırmak,

j) Afete uğrayan çiftçilerle ilgili yapılabilecek diğer mevzuat düzenlemeleri
kapsamdaki çalışmaları yürütmek,

k) İl Müdürlüğü faaliyetlerinde birden fazla şubeyi ilgilendiren konular başta olmaküzere şubeler arası koordinasyonu sağlamak,

l) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve  tanıtım çalışmaları yapmak,

m) Köy ve beldelerde istihdam edilen Tar-Gel personelinin yeni çalışma alanlarının planlanması, faaliyetleri, eğitimleri ve yer değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

n) Kırsal alanda yaşayan kadına yönelik ev ekonomisi konularında eğitim ve yayım çalışmalarını planlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek. 

o) Kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal üretime katılımını sağlamak, eğitim
ihtiyacına dayalı plan ve programlar hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, fiziksel ve sosyal çevre ile olan ilişkilerini düzenlemek, kadının durumu ve sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, çözüm önerileri ortaya koymak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

ö) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.


''